Downloads

Downloads

Refresh
S.N Title Type Download
1 BCA 7th and 8th sem Syllabus SYLLABUS
2 BCA 1st to 4th sem Syllabus SYLLABUS
3 विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका त्रि वि नियमहरु
4 त्रिभुवन विश्वविद्यालय अ...न्जिन...क–इमेरिटस’ पद प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका त्रि वि नियमहरु
5 लेखा निर्देशिका त्रि वि नियमहरु
6 आन्तरिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी निर्देशिका त्रि वि नियमहरु
7 विद्यार्थी स्वास्थ्योपचार कोष सम्बन्धी कार्यव्यवस्थापन प्रणाली त्रि वि नियमहरु
8 मानवअधिकार केन्द्रको व्यवस्थापन प्रणाली त्रि वि नियमहरु
9 शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन प्रणाली त्रि वि नियमहरु
10 विकेन्द्रीकरण कार्य प्रणाली त्रि वि नियमहरु
11 करार सेवामा कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धी विनियम त्रि वि नियमहरु
12 विकेन्द्रीकरण नियम त्रि वि नियमहरु
13 सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विनियम त्रि वि नियमहरु
14 त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन त्रि वि नियमहरु
15 सेवा करार सम्बन्धी विनियम त्रि वि नियमहरु
16 विद्युतीय सञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका त्रि वि नियमहरु
17 शिक्षक, कर्मचारी स्वास्थ्य उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी विनियम त्रि वि नियमहरु
18 विद्युतीय माध्यम (अनलाइन) ...धिबा...टथा दुर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी विनियम त्रि वि नियमहरु
19 लेखापरीक्षण निर्देशिका त्रि वि नियमहरु
20 दन्त चिकित्सा शिक्षण अस्पताल सम्वन्धी विनियम त्रि वि नियमहरु
21 कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस सम्बन्धी विनियम त्रि वि नियमहरु
22 आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम त्रि वि नियमहरु
23 २०८०_साल_भरिको_सार्वजनिक_विदा_संम्वन्धी_(६५) त्रि वि नियमहरु
24 BCA Entrance Result 2023 Results
25 Scholarship List of BBA -2023 Results
26 BBA First List of Intake-2023 Results